top of page

TIA
Tidiga Insatser för Asylsökande

Partnerskap Skånes logga

TIA finns för att främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Insatserna ska höja kunskaper i det svenska språket, om det svenska samhället, om arbetsmarknaden och bidra till bättre hälsa.

Tidiga insatser för asylsökande är ett uppdrag från regeringen till Länsstyrelserna. I Skåne fanns det, fram till årsskiftet 2023-2024, TIA-samordnare anställda av de sex olika idéburna organisationerna som ansvarade för olika delar av Skåne, varav Malmö Ideella hade hand om Malmö-området. Se kartbild nedan.

TIA-samordnaren hade som uppdrag att stötta organisationer som jobbar för målgruppen, sprida information, bidra till kontakt och dialog mellan myndigheter och idéburna organisationer, kartlägga behov och främja samverkan mellan organisationerna. Inom arbetet med TIA arrangerades bland annat nätverksträffar, tematräffar och erfarenhetsutbyten kring olika frågor och ämnen.

karta nad tia.jpg
Stöd till verksamhet för asylsökande.png

TIA ingick, precis som NAD, i det som hette Partnerskap Skåne. I och med upphörandet av Partnerskap Skåne vid årsskiftet 2023-2024 finns inte längre några TIA-samordnare. Ansvaret för och arbetet med TIA sköts nu helt av Länsstyrelsen, som även utlyser TIA-medel som idéburna organisationer kan ansöka om. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Läs mer om TIA på Partnerskap Skånes hemsida.

Personer bakifrån står vid ett bord på föreningsmässa

Har du frågor om TIA?

Kontakta Mikael Johansson

mikael@malmoideella.se

bottom of page