TIA
Tidiga Insatser för Asylsökande

Partnerskap Skånes logga

TIA finns för att främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Insatserna ska höja kunskaper i det svenska språket, om det svenska samhället, om arbetsmarknaden och bidra till bättre hälsa.

Tidiga insatser för asylsökande är ett uppdrag från regeringen. I Skåne drivs det i partnerskap mellan Länsstyrelsen Skåne och sex olika idéburna organisationer som ansvarar för olika delar av Skåne, varav Malmö Ideella har hand om Malmö-området. Se kartbild nedan.

För varje område finns en TIA samordnare som har i uppdrag att stötta organisationer som jobbar för målgruppen, sprida information, bidra till kontakt och dialog mellan myndigheter och idéburna organisationer, kartlägga behov och främja samverkan mellan organisationerna. Inom arbetet med TIA arrangeras bland annat nätverksträffar, tematräffar och erfarenhetsutbyten kring olika frågor och ämnen.

karta nad tia.jpg
Stöd till verksamhet för asylsökande.png

Idéburna organisationer kan ansöka om medel från Länsstyrelsen för insatser inom TIA. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Läs mer om TIA på Partnerskap Skånes hemsida.

Personer bakifrån står vid ett bord på föreningsmässa

Har du frågor om TIA?

Kontakta Jane Nyman

TIA-samordnare Malmö

Malmö Ideella

jane@malmoideella.se